فرماندۀ امنیه فراه: برخی‌ها از داخل شورای ولایتی به آسیاب دشمن آب می‌ریزند

فرماندۀ امنیه فراه: برخی‌ها از داخل شورای ولایتی به آسیاب دشمن آب می‌ریزند

شماری از اعضای شورای ولایتی ولایت فراه منافع شخصی‌شان را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. فضل محمد صمد یار فرمانده امنیه ولایت فراه دریک گفتگوی اختصاصی به " تلویزیون چکاد " با ابراز این مطلب می‌گوید که منافع شماری از اعضای...