فرمانده پولیس زون ۶۰۶ انصار از وضعیت ماموران زندان مرکزی هرات بازدید کرد

فرمانده پولیس زون ۶۰۶ انصار از وضعیت ماموران زندان مرکزی هرات بازدید کرد

فرمانده پولیس زون ۶۰۶ انصار در غرب کشور از وضعیت ماموران زندان مرکزی هرات بازدید کرد.   عبدالرئوف احمدی سخنگوی زون ۶۰۶ انصار می گوید، روز گذشته محمد جمعه عدیل، فرمانده پولیس زون غرب برای بررسی و بازدید وضعیت ماموران...