علت فرصت سوزی‌های متواتر در افغانستان چیست؟

علت فرصت سوزی‌های متواتر در افغانستان چیست؟

بر بنیاد یافته‌های مرکز مطالعات استراتیژیک، حکومت افغانستان از یک و نیم سال به این سو، بیشترین فرصت‌ها و امکانات را از دست داده است. عبدالباقی امین، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان در هنگام ارائه این گزارش گفته...