۲۶ زن در فراه از رشته های پرستاری و قابلگی فارغ شدند

۲۶ زن در فراه از رشته های پرستاری و قابلگی فارغ شدند

۲۶ زن در فراه از رشته های پرستاری و قابلگی فارغ شدند   روز گذشته ۵۸ تن از فارغان انستیتوت علوم صحی فراه محفل فراغت شان را جشن گرفتند. این دانشجویان در دو رشته پرستاری و قابلگی آموزش دیده اند. این محصلین پس از پشت سر...