فراغت ۶۲ زن تجارت پیشه از یک دورۀ آموزشی در کابل

فراغت ۶۲ زن تجارت پیشه از یک دورۀ آموزشی در کابل

۶۲ تن از زنان تجارت پیشه از یک دوره آموزشی چند ماهه در کابل فارغ شده‌اند. این دوره آموزشی که توسط مرکز بین‌المللی برای رشد اقتصادی زنان دانشگاه امریکایی- افغانستان در ماه اپریل گذشته راه‌اندازی شده بود، در آن زنان...