فدراسیون زنان تجارت پیشه: تشبثات زنان افغان کم رنگ شده است

فدراسیون زنان تجارت پیشه: تشبثات زنان افغان کم رنگ شده است

فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان می گوید که در دو سال اخیر رشد تجارت زنان از ده در صد به پنج در صد کاهش یافته و عوامل این کاهش، کم شدن کمک های خارجی، وضعیت بد امنیتی و تغییرات سیاسی در دولت می باشد. این فدراسیون می گوید...