فتوای مشترک علمای دینی افغانستان در مورد جنگ و انتحار

فتوای مشترک علمای دینی افغانستان در مورد جنگ و انتحار

شماری از عملای دینی در افغانستان امروز دوشنبه ۱۴ جوزا، طی نشستی در کابل تأکید کردند که جنگ جاری در کشور غیرقانونی بوده و ریشه در قانون شریعت ندارد.   این علما در فتوای شان ذکر کردند که جنگ در همه حالات طبق قوانین شرعی و...