شبکه فایبر نوری تا ۵ سال دیگر در سراسر کشور فعال می‌شود

شبکه فایبر نوری تا ۵ سال دیگر در سراسر کشور فعال می‌شود

مقام‌ها در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان می‌گویند که پروژه فایبر نوری همگام با پروژه تاپی از کشور ترکمنستان تا هندوستان کشیده خواهد شد که این یک عاید اقتصادی خوبی برای کشور است. خان زمان امرخیل مشاور...