ده تن از فارغان انستیتوت زراعت هرات وارد بازار کار می‌شوند

ده تن از فارغان انستیتوت زراعت هرات وارد بازار کار می‌شوند

ده تن از فارغان انستیتوت زراعت هرات بر اساس تفاهم‌نامه‌ای میان معینت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف و موسسه خوراکه جهان دوره‌های عملی دامپزشکی  را سپری خواهند کرد.   محمدشاه حیدریان آمر انستیتوت زراعت و...