غنی کاکای خود را جانشین کاکای کرزی کرد

غنی کاکای خود را جانشین کاکای کرزی کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور طی حکمی عبدالقیوم کوچی، کاکای خود را به عنوان سفیر افغانستان در مسکو منصوب کرده است. عبدالقیوم کوچی از حامیان سرسخت غنی در زمان انتخابات ریاست جمهوری و از نزدیکترین افراد به اشرف غنی...