غنی: “کاسا ۱۰۰۰، سمبول دوستی افغان‌ها و تاجیک‌ها است”

غنی: “کاسا ۱۰۰۰، سمبول دوستی افغان‌ها و تاجیک‌ها است”

محمد اشرف غنی رییس‌جمهوری کشور که صبح امروز به تاجیکستان سفرکرده گفته که پروژه کاسا ۱۰۰۰ کشورهای آسیایی را به همدیگر وصل می‌کند. به گفته رییس‌جمهوری، کشورهای تاجیکستان و افغانستان ازنظر زبان، تاریخ، فرهنگ و منافع...