سفر احتمالی غنی به پاکستان واکنش مجلس بزرگان را برانگیخته است

سفر احتمالی غنی به پاکستان واکنش مجلس بزرگان را برانگیخته است

سفر احتمالی رئیس جمهور افغانستان به پاکستان، واکنش اعضای مجلس بزرگان کشور را بر انگیخته است. شماری از اعضای این مجلس می گویند که رئیس جمهور نباید فریب پاکستان را خورده و فشارهای جهانی در برابر آن‌کشور را زیر پرسش...