غنی: باید یک فهرست واضح از ملکیت‌های دولتی در کابل و ولایات ترتیب شود

غنی: باید یک فهرست واضح از ملکیت‌های دولتی در کابل و ولایات ترتیب شود

رییس جمهور غنی طی جلسه ای در ارگ ریاست جمهوری تأکید کرد که باید یک فهرست واضح از ملکیت‌های دولتی در کابل و ولایات ترتیب شود تا بعد از شناسایی و تثبیت دقیق آن، انتقال یابند.   رییس جمهور غنی در این جلسه، چگونگی پیشرفت...