غنی: هدف ما این است که مردم ما مرفه باشند

غنی: هدف ما این است که مردم ما مرفه باشند

رئیس جمهور اشرف غنی روز گذشته در نشستی قبل از افتتاح تاپی گفت این پروژه، زندگی شهروندان افغانستان را به سوی رفاه و ترقی خواهد برد.   وی افزود که این برنامه موجب می‌شود که صد‌ها میلیون دالر برای کشور عاید داشته باشد،...