غنی: فساد اداری باید نابود شود

غنی: فساد اداری باید نابود شود

رییس‌جمهور در آستانۀ نشست "وارسا" و بروکسل که تعیین‌کنندۀ مسیر کمک‌های جهانی به کشوراست، روی مبارزه با فساد اداری تمرکز کرده است. امروز نشست مشترکی به رهبری اتحادیۀ اروپا زیر نام"مسیر فراروی مبارزه علیه فساد اداری در...