غنی: زمین‌های غصب شده را از چنگال غاصبان درمی‌آوریم

غنی: زمین‌های غصب شده را از چنگال غاصبان درمی‌آوریم

رییس‌جمهور غنی دستور داده است تا هرچه زودتر زمین‌های غصب شده در شهرها، از غاصبان گرفته شود. آقای غنی از فساد گسترده در پروژه‌های بخش خصوصی نیز انتقاد کرده و خواهان یک‌راه حل مشترک به‌ویژه در بخش ساختمان‌سازی شده...