غنی: دوشنبه روز تعیین رویکرد تازه حکومت با طالبان است

غنی: دوشنبه روز تعیین رویکرد تازه حکومت با طالبان است

رییس جمهور محمد اشرف غنی برای تغییر رویکرد با طالبان و شورشیان می‌خواهد به روز دو شنبه هفته جاری یک جلسه مشورتی را تشکیل دهد. عبدالرئوف انعامی منشی مجلس نمایندگان گفت: "رییس جمهور به این نتیجه رسیده است که موضع و برخورد...