غنی درصرف افطاری با شاه عربستان رضایت اعراب را جلب کرد

غنی درصرف افطاری با شاه عربستان رضایت اعراب را جلب کرد

اشرف غنی رییس جمهور کشور گفته است که کشورهای خلیج علاقه مند‌ هستند در بخش های زراعت و انرژی در افغانستان سرمایه گذاری کنند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشرخبرنامه ای گفته است که آقای غنی که به منظور ادای حج عمره در یک...