غنی: بنام امیرعلی شیر نوایی مدال عالی دولتی بسازید

غنی: بنام امیرعلی شیر نوایی مدال عالی دولتی بسازید

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور دستور داد که به هدف ارج‌گذاری به شخصیت علمی و فرهنگی امیرعلی شیر نوایی یک مدال عالی دولتی به نام او ضرب گردد. رییس‌جمهور غنی امروز در همایش گرامی داشت از شخصیت فرهنگی نوایی در کابل گفت:...