برنامه بزنگاه (۴۱)

برنامه بزنگاه (۴۱)

موضوع برنامه : غصب زمین‌های دولتی در ولایت هرات مهمانان برنامه : محمد فاضل عفیف جمشیدی عضو کمیته حل منازعات سهم شکایات و غصب املاک شورای ولایتی، عبدالقادر کامل کارشناس سیاسی و سید غلام محمد رحمانی رییس عدلیه ولایت...