کمک به عودت کنندگان بدون مدرک در لغمان

کمک به عودت کنندگان بدون مدرک در لغمان

مسئولان ادارۀ امور مهاجرین ولایت لغمان می گویند که برای ۴۲ نفر از عودت کننده های بدون اسناد در این ولایت مساعدت نقدی توزیع شده است. حمد کاظم حق پال مسئول ادارۀ امور مهاجرین گفت: " این مساعدت شامل ۱۶۰۰۰ افغانی بود، که از...