عواملی کوچک که می‌تواند زندگی‌تان را دگرگون کند

عواملی کوچک که می‌تواند زندگی‌تان را دگرگون کند

مطالعات جدید نوروسایکولوژی اهمیت یکپارچگی ۶ عامل را در ارتقای بهزیستی، کاهش استرس و تسهیل اتصالات جدید عصبی نشان دادند. این عوامل عبارتند از: ۱ - ورزش ۲ - تغذیه ۳ - روابط اجتماعی ۴ - چالش شناختی ۵ - خواب ۶ -...