عمرزاد: سمت سرپرستی را از من گرفتند

عمرزاد: سمت سرپرستی را از من گرفتند

بر اساس حکم وزارت داخله کشور جنرال حسن شاه فروغ فرمانده زون ۶۰۶ انصار سرپرست فرماندهی پولیس هرات شد. این در حالی است که روز دوشنبه همین هفته پس از خداحافظی جنرال مجید روزی فرمانده پیشین این فرماندهی، آقای عمرزاد به صفت...