عمرزاد در آرزوی فرمانده شدن است

عمرزاد در آرزوی فرمانده شدن است

فرمانده امنیه رفت اما جانشینش به مخالفان حکومت هشدار داد پس از خداحافظی جنرال مجید روزی فرمانده امنیه پیشین هرات عبدالغنی عمرزاد آمر امنیت این ولایت سرپرست فرماندهی پولیس اعلام شد. وی که خاطرخواه سمت آقای روزی است...