عشق غیرشرطی را به همسران افسرده‌تان پیشکش کنید

عشق غیرشرطی را به همسران افسرده‌تان پیشکش کنید

افسردگی ظواهر متفاوتی دارد. ممکن است یک روز شادباشید و فردای آن روز کاملا غمگین باشید. آشفتگی و ناامیدی هم که دو همراه اجتناب‌ناپذیر افسردگی است. افراد افسرده معمولا دیگران را هم افسرده می‌کنند. همگام با پیشرفت...