عثمانی: بارها تحت فشارهای حکومت قرار گرفتم

عثمانی: بارها تحت فشارهای حکومت قرار گرفتم

وزیر انرژی و آب برکنار شده افغانستان امروز یکشنبه ۱۰ سرطان، خطاب به رئیس جمهور گفت که نباید فضای ارعاب و تهدید را در جلسات حکومتی ایجاد کند.   «علی احمد عثمانی» وزیر انرژی و آب برکنار شده کشور از سوی غنی در نشست خبری...