عبدالولید تمیم رییس تصدی مواد نفتی و گاز مایع شد

عبدالولید تمیم رییس تصدی مواد نفتی و گاز مایع شد

عبدالولید تمیم به اساس پیشنهاد وزارت تجارت و منظوری رییس‌جمهور به حیث رییس تصدی مواد نفتی و گاز مایع مقرر گردیده است و توسط همایون رسا وزیر تجارت و صنایع به کارمندان آن ریاست معرفی شد. وزارت تجارت نیز از کارکردهای...