عبدالله عبدالله از ۳ دانش آموز برتر آزمون کانکور امسال تقدیر کرد

عبدالله عبدالله از ۳ دانش آموز برتر آزمون کانکور امسال تقدیر کرد

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی کشور از ۳ دانش آموز برتر آزمون کانکور امسال کابل تقدیر کرده است.   در خبرنامه ریاست اجرائیه کشور آمده است که داکتر عبدالله عبدالله ، دیروزدر مراسم همزمان با شروع اولین سمسترتحصیلی جدید...