عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان به کابل برگشت

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان به کابل برگشت

عبدالله عبدالله ، رئیس اجرائیه افغانستان پس از سفر پنج روزه به کشورهای بلاروس و قزاقستان، عصر روز گذشته به کشور برگشت.   آقای عبدالله هفتۀ گذشته در رأس یک هیأت بلندپایۀ دولتی به مینسک رفته بود. در سفر رئیس اجراییه...