عبدالله در نشست ضد تروریسم در هند شرکت می‌کند

عبدالله در نشست ضد تروریسم در هند شرکت می‌کند

در خبرنامه ریاست اجرایی کشور آمده که سفر آقای عبدالله چهارروزه است و نشست ضد تروریسم در شهر جیپور این کشور برگزار می‌شود. در خبرنامه آمده که تقاضا برای حمایت و همکاری کشورهای اشتراک کننده برای مبارزه جدی با تروریسم بخش...