عبدالغنی عمرزاد از سمتش برکنار می‌شود

عبدالغنی عمرزاد از سمتش برکنار می‌شود

عبدالغنی عمرزاد، آمر امنیت فرماندهی ولایت هرات طبق فرمان مقامات بلندپایه قرار است از سمتش برکنار شود. جنرال حسن شاه فروغ فرمانده زون ۶۰۶ انصار در غرب کشور با تأیید این خبر به تلویزیون چکاد گفت: " برکناری عبدالغنی عمر زاد...