عامر خان واکنش‌های بسیار را در هند برانگیخت

عامر خان واکنش‌های بسیار را در هند برانگیخت

آقای خان گفته بود که از رشد برخوردهای تعصب‌گرایانه مذهبی در هند نگران است. آقای خان همچنین گفته بود که همسرش حتی صحبت از مهاجرت از هند را مطرح کرده است. خانم کیران راو، فیلمساز و همسر دوم عامرخان، هندو است. عامرخان،...