عاشقی که به عشقش نرسید

عاشقی که به عشقش نرسید

یک جوان حدوداً ۲۰ ساله روز گذشته با خوردن داروهای غیرمجاز به زندگی‌اش پایان داد. این جوان احمد نام داشته و از بهر نرسیدن به دختر مورد نظرش (معشوقه) دست به خودکشی زده است. عزیزالرحمن جامی سرپرست بخش عاجل بیمارستان مرکزی...