بخش عاجل بیمارستان مرکزی هرات به وسایل معیاری مجهز خواهد شد

بخش عاجل بیمارستان مرکزی هرات به وسایل معیاری مجهز خواهد شد

بخش عاجل بیمارستان مرکزی ولایت هرات طی دو ماه آینده با دستگاه‌های طبی معیاری مجهز می‌گردد.   رئیس بیمارستان مرکزی ولایت هرات در نشست خبری بیان داشت که سازمان صحی جهان قرار است نزدیک به یک صد هزار دالر به بیمارستان...