طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۶ به پارلمان رسید

طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۶ به پارلمان رسید

وزیر مالیه طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۶ را بعد از تائید سنا، برای تصویب در اختیار مجلس نماینده گان قرار داد. طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ امروز از سوی وزیر مالیه در اختیار مجلس نماینده گان قرار گرفت. اکلیل حکیمی، وزیر مالیه...