طالبان: ما در قندوز شکست خوردیم

طالبان: ما در قندوز شکست خوردیم

دفتر مطبوعاتی گروهی طالبان در خبرنامۀ تازۀ که امروز منتشر کرده است، شکستشان در برابر نیروهای امنیتی افغان در ولایت قندوز را می‌پذیرد، اما در این خبرنامه گفته‌شده که آنان به خاطر حفظ جان، مال مردم ملکی و صرفه‌جویی در...