طالبان قصدنابودی پارلمان را دارند

طالبان قصدنابودی پارلمان را دارند

مدارکی به دسترس رسانه‌ها قرار گرفته که نشان می‌دهد گروه طالبان تصمیم گرفته‌اند به پارلمان کشور حمله نمایند. بر بنیاد این گزارش، این برنامه شامل حمله‌های انتحاری و انفجاری است. تلویزیون یک می‌گوید مدارکی که در...