طالبان افغانی به پاکستان اعلام جهاد دادند

طالبان افغانی به پاکستان اعلام جهاد دادند

گروهی از طالبان افغانی علیه طالبان پاکستان در فاریاب جهاد اعلام کردند. ویدئویی که از این گروه منتشرشده، تعدادی از طالبان مسلح را نشان می‌دهد که پرچم‌های سفید امارت اسلامی را در دست دارند و علیه طالبان پاکستانی و سیاست...