صیقل: نام هیچ طالبی از فهرست سیاه حذف نمی‌شود

صیقل: نام هیچ طالبی از فهرست سیاه حذف نمی‌شود

محمود صیقل نماینده دائمی کشور در سازمان ملل متحد گفته حاضر نیست که نام فرماندهان طالبان را از فهرست سیاه این سازمان حذف کند. این در حالی است که طالبان به‌تازگی یکی از شرط‌های اشتراک در مذاکرات صلح حکومت افغانستان را حذف...