صدای صلح خواهی هلمندیان از گلوی هراتیان برخواست

صدای صلح خواهی هلمندیان از گلوی هراتیان برخواست

شماری از ساکنان هرات امروز چهارشنبه با برپایی خیمه تحصن، حمایت شان را از صلح خواهی هلمندیان اعلام کردند.   شورای عالی صلح، یکی از بزرگترین نهادهای است که بخاطر تامین صلح در کشور فعالیت می‌کند اما تحصن کنندگان هراتی،...