صرف نظر دبی از ادامه تعقیب قضایی یک زن بریتانیایی

صرف نظر دبی از ادامه تعقیب قضایی یک زن بریتانیایی

دبی پرونده شکایت علیه زن بریتانیایی را رها کرد که به داشتن رابطه نامشروع متهم بود. این زن شکایت کرده بود که مورد تجاوز دو مرد بریتانیایی قرار گرفته است، اما مقامات اماراتی خود او را متهم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز...