صدیقی: وزیر داخله در دفتر کارش است

صدیقی: وزیر داخله در دفتر کارش است

وزارت داخله کشور، خبرهای انتشاریافته مبنی بر استعفای نورالحق علومی، وزیر این وزارت را امروز رد کرده است. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله گفته که خبرهای استعفای وزیر این وزارت صحت ندارد. وی افزوده که وزیر داخله در حال...