صدها هزار تن در صنعا پایتخت یمن راه پیمایی کردند

صدها هزار تن در صنعا پایتخت یمن راه پیمایی کردند

هدف از راه پیمایی دیروز مردم یمن ابراز حمایت از شورایی بود که توسط شورشیان حوثی تحت حمایت ایران به منظور ادارۀ این کشور تشکیل شده‌است. تظاهر کنندگان بیرق ملی‌شان را تکان می‌دادند و شعارهایی در حمایت از شورای ۱۰ نفره سر...