وزارت صحت عامه صاحب راهبرد مبارزه با فساد اداری شد

وزارت صحت عامه صاحب راهبرد مبارزه با فساد اداری شد

وزارت صحت عامه ، روز گذشته راهبرد مبارزه با فساد اداری را در سکتور صحت به منظور بهبود عرضه خدمات صحی با حضور داشت شماری از شرکای صحی ملی و بین المللی معرفی نمود.   داکتر فیروزالدین فیروز؛ وزیر صحت عامه کشور، معرفی...