شیرزی: پولیس بزرگ‌راه در امر انتقال آسیب دیدگان با ما همکاری نمی‌کند

شیرزی: پولیس بزرگ‌راه در امر انتقال آسیب دیدگان با ما همکاری نمی‌کند

محمد رفیق شیرزی مدیر ادری بیمارستان مرکزی هرات از نحوه همکاری نیروهای امنیتی خصوصاً پولیس شاهراه درامر انتقال کشته شدگان وزخمیان رویداد های ترافیکی به بیمارستان هرات انتقاد می‌کند. آقای شیرزی می گوید بخش ترانسپورت...