شیرزی: پارسا نیازی برای انتقال به خارج از کشور ندارد

شیرزی: پارسا نیازی برای انتقال به خارج از کشور ندارد

محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات می گوید که وضعیت صحی خلیل احمد پارسا هماهنگ کننده شبکه نهاد های مدنی هرات رضایت بخش است وهیچ نیاز برای انتقال وی به بیرون از کشور دیده نمی شود. شام شنبه همین هفته دو فرد...