شکست افراط‌گرایان پاکستانی در یک اعدام

شکست افراط‌گرایان پاکستانی در یک اعدام

دادگاه عالی پاکستان حکم اعدام ممتاز حسین قادری را تأیید کرده است که در سال ۲۰۱۱ سلمان تأثیر، فرماندار ایالت پنجاب را کشته بود. آقای قادری از محافظان سلمان تأثیر بود. آقای قادری گفته بود که این اقدام را به دلیل حمایت آقای...