شورای مشورتی پولیس و مردم در یکی از نواحی هرات شکل گرفت

شورای مشورتی پولیس و مردم در یکی از نواحی هرات شکل گرفت

شورای مشورتی پولیس و مردم حوزه نهم امنیتی به ترکیب ۲۲ نفر ایجاد و آغاز به کار نمود.   عبدالرحمن عرب زاده معاون حوزه نهم هرات از ایجاد شورای و موثریت آن اظهار قدردانی نموده گفت: به هدف اعتماد سازی و همکاری مردم در تامین...