“شورای کویته به افغانستان منتقل شده است”

“شورای کویته به افغانستان منتقل شده است”

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفته است: شورای رهبری طالبان یا شورای کویته، چندین ماه پیش از پاکستان به افغانستان نقل مکان کرده است. هرچند سخنگوی طالبان محل استقرار شورای رهبری طالبان در افغانستان را مشخص نکرده، اما یک...