شورای ولایتی فاسد است و یا شهرداری؟

شورای ولایتی فاسد است و یا شهرداری؟

اداره شهرداری هرات ادعا دارد که بابت تایید نمودن آسفالت جاده مستوفیت الی چهارراهی سابق سینما، مسئول نظارت اداره فوائد عامه از شرکت سازنده این جاده ۸۰۰۰ دالر درخواست کرده است. این اداره می‌گوید: "شرکت سازنده از ریاست...